idare hukuku - idare avukatı

İdare hukuku, fertler ve topluluklar ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Demokratik hukuk devletinde idarenin tüm faaliyeti hukuka bağlı olup, yargının denetimi altındadır. İdare, örgütlenmesi ve faaliyeti, dolayısıyla idare edilenlerle ilişkilerinde hukuka bağlıdır.

Devletin değişik işlevlerinin ayrı organlar eliyle görülmesi anlamına gelen kuvvetler ayrılığı ilkesi bağlamında, idarenin hukuka bağlılığı ile zarar verici işlem ve eylemlerden sorumlu tutulması ve yargı güvencesidir. Hukuk devletinde yönetimin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğu zorunludur. Bu nedenle hukuk devletinin vazgeçilmez koşullarından birisi idarenin yargısal denetimidir.

Kamu hizmeti kavramı ile ifade edilen toplumun ortak gereksinimlerini karşılamaya yönelik faaliyetin yerine getirilmesinde izlenen yöntemler ve kullanılan araçlar değişebilmektedir. Bazı durumlarda idare kamusal yetki ve ayrıcalıklardan yararlanırken; bazı durumlarda da bireyler arası ilişkilerden farksız ilişkilere girmektedir. Kamusal yönetim biçimi, idarenin kamu hukukunun özel kurallarına tabi olması ve bundan kaynaklanan uyuşmazlıkların, idari yargı yerlerince çözümlenmesi sonucunu doğurur. Buna karşılık, idarenin bireylerinkine benzer ilişkilerine özel hukuk kuralları uygulanır ve uyuşmazlıklar da adli yargı yerlerinde çözümlenir.

Selçuklu Hukuk Bürosu, idare avukatı olarak müvekkillerine Ankara ve tüm illerde her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Hizmet politikamıza uygun olarak hızlı ve pratik çözümlerle, müvekkillerin sorunları çözüme kavuşturulmaktadır.
Selçuklu Hukuk Bürosu’nun idare avukatı olarak vermiş olduğu hizmetlerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:
1. İdare mahkemesinde görülen çeşitli davalarda taraf vekilliği
2. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
3. İptal davaları
4. Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)
5. Vergi uyuşmazlığından doğan davalar
6. İdari dilekçelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
7. İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi, denetlenmesi
8. İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9. Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
10. Memur sendikaları için hukuki müşavirlik ve avukatlık hizmetleri
11. Göreve iade davaları