MİRAS AVUKATI

Miras hukuku; miras bırakanın ölmeden önce malvarlığı üzerinde yapabileceği tasarrufları ve işlemlerin sınırlarını, miras bırakanın vefatı halinde ait aktif ve pasif malvarlığına ne olacağını düzenleyen kurumdur. Diğer bir anlatımla miras hukuku, ölen kişinin ölmeden önceki tasarruf yetkisi ile öldükten sonra kendisine ait hak ve borçların kimlere, hangi oranlarda, nasıl geçeceğini kanun çizdiği sınırlar içinde ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda düzenler.

Miras hukukunun ana başlıklarından ve yargıya yansıyan sorunlarından birisi murisin ölümünden önceki işlemleridir. Miras bırakan ölmeden önce malvarlığı üzerinde tasarruflarda bulunabilir veya öldükten sonra sonuç doğuracak şekilde işlemler yapabilir. Muris, sağlığında malvarlığını iyiniyetli olarak mirasçılar arasında paylaştırmak isteyebilir. Bu durumda vasiyetname düzenleyebileceği gibi, miras sözleşmesi de yapabilir.

Ekseriyetle murisin ölümden önce yaptığı tasarruflar, muvazaalı işlemlerle mirasçılardan mal kaçırmak veya mirasçılardan bazılarına daha çok mal vermek istemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum ülkemizde muris muvazaası olarak bilinmektedir. Muris muvazaasında, daha ziyade kız çocuklarını veya bazı istenmeyen mirasçıları miras hakkından mahrum bırakmak için muvazaalı olarak mal satışları veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılmaktadır. Çoğu kez ölümden sonra anlaşılan bu durum, mirasçılar arasında sorunların oluşmasına ve ciddi hak kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şüyu) davaları miras hukukunda önemli bir alan teşkil eder. Miras mallarının paylaşılması bazen büyük anlaşmazlıklar doğurur. Bu gibi durumlarda malların mahkeme kararıyla sattırılması ve parasının paylaştırılması mümkündür. Sanıldığının aksine ortaklığın giderilmesi davası ile sattırılan mallar ucuza yani piyasa değerinden az bir fiyata satılmaz. Bölgeye malların durumuna göre değişse de genelde piyasa fiyatlarına yakın bir fiyattan satılmaktadır.

Miras hukuku, özetle miras bırakanın ölümden önce yaptığı işlemleri, mirasçıların hak ve borçlarını, mirasın mirasçılara geçişini ve paylaşılmasını düzenlemektedir.

Selçuklu Hukuk Bürosu, miras hukukuna dayalı işlemlerde sürecin dikkatlice analiz edilmesi, sorunun belirlenmesi ve uygun çözümün bulunmasında Ankara ve tüm illerde miras avukatı olarak danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktadır.
Selçuklu Hukuk Bürosu’nun miras avukatı olarak hizmet sunduğu danışmanlık ve dava türlerinin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Ölümden önceki tasarruflarda danışmanlık
2. Vasiyetname hazırlanması
3. Miras sözleşmesi hazırlanması
4. Vasiyetnamenin iptali davaları
5. Terekenin tespiti davası
6. Terekenin taksimi davaları
7. Terekenin intikal işlemleri
8. Mirasın reddi davaları
9. Muris muvazaasına dayalı tapu iptal davaları(miras bırakanın veya mirasçıların mal kaçırması Mal kaçırma davaları )
10. Tenkis davaları
11. İzale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi) davaları
12. Ecri misil davaları
13. Veraset(mirasçılık belgesi) davaları
14. Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davaları
15. Vasiyet alacaklısı davaları

Selçuklu Avukatlık Bürosu olarak Miras Hukuku alanında Uzman Miras Avukat’larımızla Hizmetinizdeyiz.