Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, iki veya daha çok kişi arasında kurulan ve bunlardan belirli bir edimi isteme yetkisi veren, diğerini de böyle bir edimi ifa ile yükümlü kılan hukuki bir ilişkidir. Borç ilişkisi kanundan ya da hukuki bir işlemden doğar. Borçlar hukuku genel hatlarıyla bu şekilde ifade edilmesine rağmen birçok hukuk dalını da ihtiva eder.

Selçuklu Hukuk Bürosu borçlar hukuku alanında uzman kadrosuyla, tüm davalarda dava vekilliği hizmeti verdiği gibi bu  kapsama giren ve her tür hukuki ilişkilerin kurulmasını sağlayan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik sizlere kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır.