icra ve iflas avukatlık hizmetleri

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin  (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır.

Senet takibi, senet icrası, senet protestosu, çek takibi, çek icrası, çekin yazılması, çekin tahsili, karşılıksız çek şikayeti, çekten hapis, fatura alacağı ve fatura icrası, banka kredi borcu ve banka icrası ile ilgili konular bu alan kapsamında yer alan ve uygulama çok sık hata yapılan alanlardır. Selçuklu Hukuk Bürosu bu konularda uzun yıllarda edindiği tecrübelerini profesyonel bir şekilde sunarak hataların önüne geçmektedir.

Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Selçuklu Hukuk Bürosu, icra ve iflas hukukunda icra avukatı olarak müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Hizmet politikamıza uygun olarak hızlı ve pratik çözümlerle, müvekkillerin sorunları çözüme kavuşturulmaktadır.

Selçuklu Hukuk Bürosu’nun icra avukatı olarak Ankara ve diğer tüm illerde vermiş olduğu hizmetlerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Alacakların tahsili için icra işlemlerinin başlatılması
2. İcra takibi dosyalarının oluşturulması ve raporlanması
3. Borçlu vekili olarak gerekli usul ve esas işlemlerinin denetlenmesi
4. Taşınmazın tahliyesi işlemleri
5. Kira alacaklarının tahsili
6. İcra ihalelerine katılma
7. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi
8. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
9. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
11. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
12. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
13. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
14. İcra ceza davalarında taraf vekilliği
15. İcra mahkemesinin görev alanına giren diğer davalarda taraf vekilliği
16. İflas davaları
17. Konkordato Davaları
18. İhalenin feshi davaları
19. İhtiyati haciz davası
20. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
21. İtiraz ve itirazın iptali davaları
22. İstirdat davaları
23. Menfi tespit davaları
24. Tasarrufun iptali davaları