İş ve sosyal güvenlik avukatı

İş hukuku, iş sözleşmesine dayanarak işveren ve ona bağlı olarak çalışan işçi arasındaki iş ilişkisini, tarafların hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında düzenleyici ana kanun 4857 sayılı İş Kanunu olup olayın durumuna göre diğer kanun hükümleri de uygulanabilmektedir. Kanunlarla birlikte, işçilik alacaklarının hesaplanması, belirlenmesi, haklılık haksızlık durumu Yargıtay içtihatlarıyla şekillenmektedir. Yargıtay uygulamasında zaman zaman meydana gelen değişiklikler, iş hukukunda benzer olaylarda farklı sonuçların meydana gelmesine neden olmaktadır.

Çalışma hayatının her döneminde, işçi ile işveren arasında ihtilafların çıkması muhtemeldir. İhtilafların çoğunluğu işverenlerce işçilik alacaklarının tam ve gereği gibi ödenmemesi ya da kanunda belirlenen usul ve esaslara aykırı uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Uygulamada en çok karşılaşılan ve en bilenen tazminat türleri: İşe iade davasından doğan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre tazminatı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, agi alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil günü alacağı, hafta tatili alacağı, yıllık izin alacağı, kötü niyet tazminatı, meslek hastalığı veya iş kazasından doğan tazminatlar, haksız rekabete ilişkin tazminatlar şeklinde özetlenebilir.

İşçi ve işveren arasında çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen hukuki ihtilaflarda; işçiler, çeşitli nedenlerle haklarından mahrum kalmaktadır, işverenler ise önleyici hukuk faaliyetlerine yeterince özen göstermemesi sonucu işçilere karşı ağır tazminat yükü altına girmektedir.

Selçuklu Hukuk Bürosu, iş hukuku avukatı (ya da işçi avukatı – işveren avukatı) olarak doğabilecek her türlü ihtilafta, öncelikle uzlaşma yolu olmak üzere en kısa zamanda çözüme ulaşmayı amaç edinerek hizmet sunmaktadır.
Selçuklu Hukuk Bürosu bu alanda iş hukuku avukatlığı dışında ihtilafın taraflarına arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır. Arabuluculuk faaliyetlerimizle ilgili detayları buradan okuyabilirsiniz.

Selçuklu Hukuk Bürosunun iş hukuku avukatı olarak sunduğu hizmetlerinin bazıları şunlardır:
1. İşçilik alacaklarından doğan tazminat davaları
2. İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
3. İşe iade davaları
4. İş akdinin feshi davaları
5. Sigortalılığın tespiti davaları
6. Sözleşmenin yorumlanması davaları
7. Sosyal sigorta davaları
8. İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
9. İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
10. İş hukuku alanında gereken ibranameler ile ihtarnamelerin düzenlenmesi
11. İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
12. İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
13. İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması
14. İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi
15. İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
16. Toplu İş Sözleşmesi inceleme, hazırlama ve uygunluğunun denetlenmesi