loader image

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 2023

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR ?

Anlaşmalı boşanma teknik olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde düzenlenen genel boşanma sebeplerindendir. Evli eşlerin boşanabilmesi için mutlaka hakim kararı gerekmektedir. Dolayısıyla, “ eşime boşanma davası açmak istiyorum veya boşanmak istiyorum” diyen kişinin aile mahkemesine müracaat etmesi gereklidir. Boşanma, tarafların anlaşması ile olabileceği gibi çekişmeli olarak da ileri sürülebilir.

Anlaşmalı boşanmak için aşağıda belirtilen şartların sağlanması ve her iki tarafından anlaşarak boşanmaya karar vermesi gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası, tarafların gerçekten boşanmak istemesi sebebiyle açılabileceği gibi danışıklı işlemler için de anlaşmalı boşanma davaları açıldığı görülmektedir. Örneğin yetim aylığı alınması, eşin borcu sebebiyle malların takipten ve hacizde kurtarılması gibi amaçlarla anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Ancak bu durumun mahkemece araştırılması mümkün değildir. Yani tarafların ne için boşandıklarını mahkemede açıklama zorunluluğu yoktur.

Çekişmeli boşanma davası olarak başlayan davalarda da tarafların anlaşmalı boşanma ile boşanma sürecini tamamlaması mümkündür. Hatta çekişmeli boşanma davası olarak başlayıp devam eden ve temyiz aşamasına gelmiş dosyalarda dahi anlaşmalı boşanma protokolü sunularak anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilir. Özetle anlaşmalı boşanma: Eşlerin boşanmak için, aile mahkemesine başvuru yaparak hızlıca boşanmalarına imkan veren bir düzenlemedir diyebiliriz.

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR ?

 1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması
 2. Mahkemeye başvuru yapılması
 3. Tarafların iradesine uygun anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi
 4. Tarafların bizzat ve aynı anda mahkemeye katılması
 5. Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkeme hakimince uygun bulunarak boşanma kararı verilmesi

 

Anlaşmalı boşanma için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmesi, mahkemeye eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin açtığı anlaşmalı boşanma davasını diğerinin kabul etmesi halinde gerçekleşebilir. Bu durumda boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi yani anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Anlaşmalı boşanma şartlarından ilki evlilik süresinin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. Aksi halde açılacak anlaşmalı boşanma davasının reddine karar verilebilir. Evliliğin bir yıl sürüp sürmediğini mahkeme re’sen araştıracaktır. Ancak bu bir yıllık sürenin birlikte geçmiş olması gerekli değildir. Yani eşler ayrı yaşamış olsalar bile bir yıllık evlilik süresi dolmuşsa anlaşmalı boşanma şartları sağlanmış sayılır.

Anlaşmalı boşanma şartlarının ikinci ise mahkemeye başvuru yapılmış olmasıdır. Başvuru birlikte yapılabileceği gibi taraflardan birisinin dava açması, diğer tarafında bu davayı kabul etmesi şeklinde de yapılabilir. Anlaşmalı boşanma şartlarının üçüncüsü, anlaşmalı boşanma protokolünün tarafların iradesine uygun olarak düzenlenmesidir. Tarafların iradesini zorlayıcı bir durum var ise ya da iradesine aykırı olarak eşlerden birisi anlaşmalı boşanma sürecine zorlanmışsa anlaşmalı boşanma yapılması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma protokolünün tarafların iradesine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin denetlenmesi için mahkeme tarafları duruşmaya çağırarak, protokol şartlarını bizzat taraflara soracaktır. Bu sebeple tarafların aynı anda mahkemede hazır bulunması gereklidir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma şartlarının dördüncüsüne, tarafların aynı anda ve bizzat mahkemeye katılması ve mahkemece dinlenmesi diyebiliriz. Anlaşmalı boşanma şartlarının beşincisi ise anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemece uygun bulunmasıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ (BOSANMA DİLEKCE)

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ya da halk arasında kullanılan boşanma dilekcesi hazırlanırken dikkatli davranılması gereklidir. Bu sebeple uzman boşanma avukatından destek alınmasını tavsiye ederiz. Ancak örnek olması için anlaşmalı boşanma dilekçesi örneğini aşağıda paylaşmaktayız.

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRES :

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evlidirler. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunduğumuz aile nüfus kaydı örneğinden de anlaşılacağı üzere, bu evlilikten … ve … adlarında iki çocuk sahibi olmuşlardır. Çocuklardan biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.

2-) Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.

3-) Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar, çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamışlardır.

4-) Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, saygıyla, talep ederiz. …/…/…

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 2023

Boşanmak istiyorum diyen ve boşanma sürecini hızlıca bitirmek isteyen tarafların anlaşmalı boşanmaya karar vermesi en uygun çözüm olacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolüne, boşanmanın sonuçlarını düzenleyen anlaşma da diyebiliriz. Taraflar bu iradelerini yazılı şekilde yapabilecekleri gibi sözlü olarak da mahkemede açıklayabilirler. Ancak yazılı protokol yapılmaması halinde, taraflar anlaşmaya vardıkları konularda mahkeme huzurunda yanılabilir ya da inkar edebilir, taraflar arasında ihtilaf çıkabilir. Böyle bir halde mahkeme hakimi anlaşmalı boşanmayı kabul etmeyebilir ve dava çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir. Bu sebeple Selçuklu Hukuk Bürosu Ankara boşanma avukatı olarak, anlaşmalı boşanma protokolünün yazılı olarak yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Anlaşmalı boşanma protokolünde aşağıdaki hususlarda anlaşma sağlanmalıdır;

 • Boşanmanın malî sonuçları hususunda anlaşma sağlanmalıdır.
 • Nafaka konusunda anlaşma sağlanmalıdır.
 • Varsa çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlanmalıdır.
 • Çocuklarla kişisel ilişki konusunda anlaşma sağlanmadır.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesine dayalı olarak açılan boşanma davalarında, tarafların boşanmanın tüm mali sonuçları ile çocukların durumları üzerinde anlaşmaları ve bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunması gerekir. Anılan maddede, boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşma şartı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde düzenlenen boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat, 175.maddesinde düzenlenen yoksulluk ve 182.maddesinde düzenlenen iştirak nafakası talep haklarına ilişkindir. Protokol, sadece düzenlediği konular yönünden tarafları bağlayacak olup, diğer alacak ve borç ilişkileri yönünden esas alınamayacaktır.

Boşanma davalarında bir an önce boşanma kararı alabilmek için taraflar aceleci tavırlarıyla hem kendilerinin hem de ortak çocuklarının menfaatlerini tehlikeye atabilirler, onları sıkıntılara sokabilirler. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken çok dikkatli olunması, tüm unsurların yer almasına önem verilmesi gereklidir. Dolayısıyla bu aşamada uzman boşanma avukatından destek alınması ya da en azından görüş alınmasını tavsiye ederiz. Protokolde eksiklik veya kanuna aykırı bir durum olması halinde hakim, tarafların ve çocukların yararlarını dikkate alarak anlaşma protokolünde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler taraflarca kabul edilmelidir. Aksi halde anlaşmalı boşanma karar verilemez. Hakim tarafından yapılan bu değişiklikler anlık olarak duruşma esnasında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla duruşmaya hazırlıklı gidilmesi, hakim tarafından olası değişikliklere karşı en uygun seçeneğin bulunması için önemlidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ 2023

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği aşağıda gösterilmektedir. Ancak olaya ve duruma göre protokolün değiştirilmesi gerekecektir. Bu sebeple uzman boşanma avukatından destek alınmasını tavsiye ederiz.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR: 1-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

2-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …/ …/ … tarihinde imzalayarak, … Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

 1. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.
 2. Halen … adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konutta, eşlerden … ikamet etmeye devam edecektir. Burada bulunan ev eşyalarının tamamı, ikamet etmeye devam eden eşte kalacaktır.
 3. Eşlerden …, sadece şahsi eşyalarını alarak, boşanma kararının verildiği tarihten itibaren en geç .. gün içinde anılan konuttan ayrılacaktır.
 4. Ortak çocuğun … ’ın velayeti, eşlerden …’da kalacaktır.
 5. Eşlerden …, ortak çocuk/çocuklar …’yı, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere, her ayın … hafta sonunda/ …günlerinde, dini bayramların … gününde/günlerinde yatılı olarak yanına alacaktır. Ancak, ortak çocuk ile birlikte yatılı olarak geçirilecek olan süre, … günü geçmeyecektir. Belirlenen günlerin dışındaki görüşme taleplerinin, velayet hakkını kullanan eşe en az bir gün önceden telefonla haber verilmesi gerekmektedir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemez.
 6. Eşlerden …, ortak çocuğun/çocukların eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere, her ay … TL.’yi, velayet hakkını kullanan eş adına ayrıca açılacak banka hesabına, iştirak nafakası adı altında ve ilgili bulunduğu ayın …’ini geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatıracaktır. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu gözönünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.
 7. Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden tazminat adı altında herhangi bir ödence talep etmemektedirler. Taraflardan her biri, avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, kendi payına düşen yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.
 8. Eşlerden …’e takılan ziynetlerin tamamı, adı geçende kalacak ve kendisinden bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunulmayacaktır.
 9. Eşlerden …, boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.
 10. İşbu boşanma protokolü, … olmak üzere, … adresinde ve …/…/… tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.

ANLAŞMALI BOŞANMA KAÇ GÜN SÜRER ?

Boşanma kararı alan kişilerin en çok merak ettiği “ anlaşmalı boşanma kaç gün sürer” sorusunu bu başlık altında cevaplamaya çalışacağız. Anlaşmalı boşanma süreci ortalama 1-2 aylık zaman diliminde tamamlanabilir. Bu süreyi, tarafların hazırlığı, mahkemenin yoğunluğu, adli tatilde hakimin çalışıp çalışmaması ve mahkemenin duruşma günü vermesinde belirlediği kriterler etkilemektedir. Ancak izah edildiği gibi “ anlaşmalı boşanma kaç gün sürer” sorusuna, 1-2 ay içinde tüm sürecin bitirilmesi ve tarafların bekar statüsüne geçmesi mümkündür, şeklinde cevap verilebilir.

BOŞANMA DAVASI ÜCRETİ NE KADARDIR ?

Herhangi bir dava açarken olduğu gibi anlaşmalı boşanma davası açarken de devlete bir miktar harç ve gönderilecek tebligatlar için gider avansı ödenmesi gereklidir. Bu ücret, her yıl belirlenen harç miktarı ve posta masraflarına göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple boşanma davası ücreti ne kadardır sorusunun dava açılmasına karar verildiği tarihteki harçlara göre cevaplanması doğru olacaktır. Ancak boşanma davası ücreti, boşanmak isteyen kişileri zorlayacak yükseklikte değildir.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI NE İŞ YAPAR ?

Boşanmak istiyorum diyen veya boşanma sürecine giren kişiler, anlaşmalı boşanma avukatı veya uzman boşanma avukatı ne iş yapar sorusunu merak etmektedirler. Uzman boşanma avukatı, hem sürecin stresini hem de bir çok zorluklarını müvekkiline yansıtmadan boşanma sürecinin tamamlanmasını amaçlar. Özellikle anlaşmalı boşanma avukatlığı, anlaşmalı boşanma sürecini kontrollü ve usulüne uygun şekilde bitirilmesinde önem arzeder. Anlaşmalı boşanma avukatı ya da diğer adıyla uzman boşanma avukatı bu süreçte müvekkilinin haklarını koruduğu gibi, tarafların süreci uğraşmadan ve hataya düşmeden bitirmelerine yardım eder. Bu kapsamda anlaşmalı boşanma avukatı ne yapar sorusunun cevabını aşağıdaki başlıklarla özetleyebilir.

 • Tarafların anlaşmalı boşanma sürecindeki görüşmelerinin yapılması ve tarafların strese girmeden süreci tamamlamalarını sağlanması
 • Anlaşma protokolünün tarafların durumuna uygun olarak hazırlanması
 • Anlaşmalı boşanma dilekçesinin olaya uygun olarak hazırlanması
 • Davanın açılması
 • Boşanma için duruşma günü alınması
 • Duruşmada tarafların iradesine uygun olarak sürecin ilerlemesi
 • Duruşmada hakim tarafından anlık yapılan değişikliklere müdahale edilmesi veya en uygun seçeneğin belirlenmesi
 • Kalem memurları ve gerekli ise hakim ile görüşülmesi
 • Gerekçeli kararın takip edilmesi

SELÇUKLU HUKUK BÜROSU UZMAN BOŞANMA AVUKATI HİZMETLERİ

 1. Anlaşmalı boşanma davası (tüm sürecin yönetilmesi)
 2. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanması
 3. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
 4. Anlaşmalı boşanma süreciyle ilgili danışmanlık ve görüş bildirilmesi
 5. Çekişmeli boşanma davası (tüm sürecin yönetilmesi)
 6. Çekişmeli boşanma dava dilekçesi hazırlanması
 7. Çekişmeli boşanma protokolünün hazırlanması
 8. Çekişmeli boşanma süreciyle ilgili danışmanlık ve görüş bildirilmesi
 9. Nafaka ve tazminat davaları
 10. Tanıma ve tenfiz davaları
 11. Velayet davaları
 12. Mal paylaşımı ve mal rejiminin tasfiyesi davaları

 

Av. Arb. Yücel İBİCİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: