loader image

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU NEDİR ? UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇ MUDUR?

Uyuşturucu madde kulanma suçu TCK’nın 191. Maddesinde düzenlenmiştir ve uyuşturucu madde kullanmak suçtur. Buna göre uyuşturucu madde olarak kabul edilen esrar, eroin, kokain, metamfetamin vb. gibi maddeleri herhangi bir şekilde kabul eden, kullanma amacıyla bulunduran veya herhangi bir uyuşturucu madde kullanan kişi bu madde uyarınca cezalandırılır.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

TCK’nın 191.maddesine göre bu suçun oluşabilmesi için aşağıdaki eylemlerden en az birinin gerçekleştirilmesi yeterlidir. Yani ;

-uyuşturucu madde kullanma,

– kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, satın alma, kabul etme veya bulundurma

eylemlerinden herhangi biri gerçekleştirilmiş ise bu suç oluşmuştur. Ancak dikkat etmek gerekir ki satma amacıyla veya 1 gram dahi uyuşturucu madde bulundurma uyuşturucu madde ticareti suçuna sebebiyet verir. Uyuşturucu madde kullanmak ile uyuşturucu madde ticareti arasındaki farklara aşağıdaki başlıklarda değinilecektir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU İLE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Uyuşturucu madde kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti yapma arasındaki farklar önemlidir ve bu iki suç tipi birbirinden ayrılmalıdır. İşte bu farkları açıklamak için bazı önemli noktalar:

 1. Amaç ve Miktar:

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu: Uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacıyla bulundurmak veya kullanmak, uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturur. Bu durumda, kişinin üzerinde bulunan madde miktarı genellikle kişisel ihtiyacını aşmamalıdır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu: Uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla maddeyi bulundurmak veya satmak, arz etmek,  uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturur. Bu durumda, kişi tarafından taşınan madde miktarı daha fazla olabilir ve ticaret amacını gösterir.

 1. Yer ve Amaç İlişkisi:

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu: Kişisel kullanım için uyuşturucu madde bulunduran kişiler, genellikle kolay erişilebilecek yerlerde (örneğin ev veya işyeri) maddeyi saklarlar.

Ticaret Suçu: Uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler, maddeyi satmak veya devretmek amacıyla bulundururlar. Bu nedenle, ticaret amacı güden kişilerin uyuşturucu maddeyi daha farklı yerlerde sakladığı görülebilir.

 1. Ceza ve Hukuki Sonuçlar:

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Cezası: Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunun cezası, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Uyuşturucu Madde Ticaret Suçu Cezası: Uyuşturucu madde ticareti suçunun cezası, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve adli para cezasıdır.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNUN CEZASI NE KADARDIR?

TCK m.191’e göre uyuşturucu madde kullanmanın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Ayrıca bu suçun ağırlatıcı maddesi olan Türk Ceza Kanunu madde 191/10’a göre; “Birinci fıkradaki fiillerin(kullanma, bulundurma); okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

denilmektedir. Diğer bir deyişle uyuşturucu madde kullanıcısı yukarıda belirli olarak sayılan yerlerde uyuşturucu madde kullanması veya bulundurması halinde verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır. Örneğin cami bahçesi içerisinde veya hastane binasında uyuşturucu madde bulundurulur veya kullanılırsa suçun alt sınırı olan 2 yıl ceza yarı oranında artırıldığında 3 yıl ceza verilecektir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNUN CEZASININ ERTELENMESİ

TCK’nın 51. Maddesine göre kişi hakkında verilen hapis cezasının 2 yıl veya daha az olması halinde cezanın ertelenmesi mümkündür. Ancak kişinin daha önce 3 aydan fazla hapis cezası almamış olması ve kanunda aranan diğer şartların gerçekleşmiş olması gerekir.

Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu açısından netice olarak verilen cezanın 2 yıl veya 2 yıldan daha az olması halinde erteleme kararı verilebilir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ( HAGB ) KARAR VERİLİR Mİ ?

Uyuşturucu madde kullanma suçunda HAGB kararı verilmesi suçun cezasının 2 yıl veya daha az olması şartına ve kanunda öngörülen diğer şartların hep birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. Sanık hakkında HAGB kararı verilebilmesi için;

 • İşlenen suçun cezasının 2 yıl veya daha altında olması,
 • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması,
 • Mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşması,
 • Mağdurun kamunun veya mağdurun uğramış olduğu zararları gidermiş olması,
 • Hakkında HAGB uygulanmasını kabul etmiş olması gereklidir.

Bu şartlar dahilinde uyuşturucu madde kullanma suçundan dolayı HAGB kararı verilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili yazımıza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI – HAGB NEDİR ?

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Uyuşturucu madde kullanma suçunda etkin pişmanlık hükümleri 3 farklı şekilde uygulanmaktadır.

TCK’nın 192/2-3-4 fıkralarına göre ;

1- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

2-  Bu suç haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

3- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

 

UYUŞTURUCU MADDE KİŞİSEL KULLANIM SINIRI

Uyuşturucu madde kullanım sınırına ilişkin kesin bir sınırlama veya belirleme bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay Ceza Daireleri’nin kararları ile kullanma ilişkin bir çerçeve oluşturulmuştur. Yine de ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının kullanım kişisel kullanım sınırında olup olmadığı her somut olayda ayrıca değerlendirildiği belirtilmelidir.

Buna göre ;

Esrar : Yıllık tüketim miktarı olarak kabul edilen 600-700 gram üzerindeki esrar maddesinin ele geçirilmesi halinde uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurlarının oluşacağı kabul edilmektedir.

Kenevir : Ticari maksatla yetiştirildiğine dair başka bir delil bulunmaması halinde 15-20 kök civarında ele geçirilen hint keneviri bitkisinin kişisel kullanım sınırında kaldığı kabul edilmektedir.

Sentetik haplar : Uyuşturucu madde niteliği taşıyan sentetik haplarda ele geçirilen miktarın 50 adet veya üzerinde olması halinde uyuşturucu madde ticareti amacıyla bulundurulduğu kabul edilmektedir.

Metamfetamin : Net bir sınır olmasa da ele geçirilen metamfetamin maddesinin 10 gramın altında olması halinde kişisel kullanım sınırında olduğuna ilişkin Yargıtay kararları bulunmaktadır.

Günlük olarak : Yapılan araştırmalara göre uyuşturucu madde kullananların günlük kullanım miktarları esrar maddesinde 2 gram, eroin maddesinde 150 miligram, kokain maddesinde 60 miligram, sentetik uyuşturucu madde içeren haplarda ise 3-4 adet kabul edilmiştir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ NEDİR?

Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda soruşturmada uyuşturucu madde kullanan kişiyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. Erteleme kararı kolluk birimlerine de bildirilir.

 

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.

 

Uyuşturucu madde kullanan kişi erteleme süresi zarfında belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Ceza hukukundaki ceza avukatı verilen hizmetlerimize ve diğer yazılarımıza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Ceza Hukuku

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA DENETİMLİ SERBESTLİKTE UYUŞTURUCU KULLANILMASI DURUMUNDA NE OLUR ?

Uyuşturucu madde kullanan kişinin, erteleme süresi zarfında;

 

 1. a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

 

 1. b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

 

 1. c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

 

hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

 

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNUN ZAMANAŞIMI KAÇ YILDIR?

Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunda zamanaşımı süresi, 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde kişiye dava açılması ve soruşturmanın başlatılması gerekmektedir1. Uyuşturucu madde kullanma suçu, TCK m. 191’de öngörülen ceza miktarıyla değerlendirilir. Bu hükme göre, uyuşturucu madde kullanma suçunun zamanaşımı olağan 8 yıl, olağanüstü durumlarda ise 12 yıldır.

Bu suçla ilgili süreçlerin doğru takip edilmesi son derece önemlidir. Uyuşturucu kullanma suçu yanlış değerlendirme sonucu uyuşturucu ticareti olarak sonuçlanabilir. Bu sebeple ceza avukatından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

 

error: